SØKNADSSKJEMA

NB – Godkjenning etter plan- og bygningsloven fra kommunen MÅ foreligge og følge søknaden om tiltak i sjø. Dersom denne godkjenningen ikke foreligger, vil søknaden bli returnert søker.

Veiledning til søknaden finner du her: Veiledning til søker

SØKNAD OM TILLATELSE

I henhold til lover om havner og farvann (havne- og farvannsloven) av 21.06.2019 nr.70.

Undertegnede søker herved om tillatelse til tiltak i sjø på:

OBS: Etter at du har klikket «Send søknad» vent til at du ser en bekreftelsesmelding med beskjed om at søknaden er sendt. Ser du ingen bekreftelse? Se over skjema – alle felt må fylles ut før søknaden blir sendt! 

 

ORIENTERING OM SØKNADSPLIKTEN FOR TILTAK I SJØ

Harstad Havn KF har som formål å  legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, jf. også Lov om havner og farvann av 21. juni 2019 (heretter havnel.) § 1.

Innenfor plan- og bygningslovens virkeområde kreves det tillatelse til arbeid og anlegg som er nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1. Søknader etter plan- og bygningsloven skal sendes til den kommunen som tiltaket skal oppføres i.

Etter havnel. § 14, første ledd, kreves det også søknad om tillatelse for tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde. Det må således søkes om tillatelse til Harstad Havn for utlegging av flytebrygger, etablering av kaier, utfyllinger, utlegging av vann- og avløpsledninger m.m.

Tiltak krever tillatelse etter begge lovene, og kan derfor ikke iverksettes før begge tillatelsene foreligger.

Saksbehandlingsgebyr – se Forskrift om kommunal saksbehandlingsgebyr etter
lov om havner og farvann for Harstad kommune,
Troms fylke

Hvis du heller ønsker å sende søknaden via brev kan søknad lastes ned her: Søknad om tiltak i sjø
Og sendes til adresse:
Harstad Havn KF, c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad, e-post: harstadhavn@harstad.kommune.no