Nyheter

Prosjekt ren Harstad havn

Kystverket og Harstad kommune samarbeider om å rense havnen for miljøgifter i sedimentene og utbedre farleden i Harstadboten. De forurensede massene skal legges i et strandkantdeponi på Seljestad.

Harstad havn er et av de prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn, jf. St.meld. nr 14 (2006-2007) «Sammen for et giftfritt miljø». Undersøkelser har vist at Harstad havn er til dels sterkt forurenset av metaller og organiske miljøgifter. Forurensningen stammer fra tidligere aktiviteter som bl.a. havnevirksomhet, skipsverft, gamle avfallsfyllinger og avløp.

Fartøy som seiler inn til Harstadbotn opplever begrensninger m.t.p. dybde og manøvreringsareal. Større fartøy må tilpasse sin ankomst og avgang i forhold til tidevann, og må eventuelt gjøre lasting/lossing andre steder i havna.

For å forbedre både miljø- og innseilingsforholdene kreves det tiltak i havnen.

Resultatmål:
Redusere innhold av de prioriterte miljøgiftene bly, kadium, kvikksølv, PAH15 ogPCB7 i sedimentene til tilstandsklasse III i områder hvor det er behov for tiltak
Utvidet innseiling til Harstadbotn til 60 meters bredde og 9 meters dybde
Effektmål:
Langsiktig oppheving av kostholdsråd i Harstad havn
Tryggere og sikrere innseiling til Harstadbotn
Beskrivelse av tiltak

For å oppnå miljømålene vil sjøbunnen fra 0 til minus 15 meters dybde mudres.
Miljøundersøkelser har vist at de forurensede massene har en tykkelse på cirka 0,3 meter. På dybder mellom 15 meter og 20 meter, skal sjøbunnen tildekkes med et lag av rene masser.

Utdypingen av farleden vil foregå ved en kombinasjon av mudring og undervannssprengning. Kystverket vil ta bort gjeldende navigasjonsmerker og erstatte disse med nye og mer moderne navigasjonsmerker. Under gjennomføringen av prosjektet vil det settes opp midlertidige merker.

Forurensede masser fra både miljøoppryddingen og utdypingen skal legges i et strandkantdeponi på Seljestad. Deponiet avgrenses med cellespunt i ytterkant. Dette er en god og sikker metode for oppbevaring av forurensede sedimenter. Tilsvarende teknologi ble brukt ved rensing av havnen i Tromsø.

Det etablerers et miljøovervåkningsprogram som skal overvåke tilstanden både før, under og etter arbeidene.

Tidsrom
Anleggsstart mai/juni 2012
Anleggsstopp Mai 2014

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet