Verdigrunnlag
Havnas strategi – vår visjon og målsettinger – kan best utvikles og nås ved at vi har et felles sett av verdier som danner grunnlaget for våre handlinger, internt så vel som overfor utenforstående. Vi har et bredt ansvar for egen utvikling og våre valg har stor betydning for mange aktører; eier, kunder, samarbeidspartnere, ansatte og styre. Vi har valgt et verdigrunnlag der ordene ansvarsfull, serviceorientert, endringsvillig, kompetent og effektiv danner en rettesnor. Vi skal være:

Ansvarsfulle – overfor våre oppgaver som forvaltningsorgan og forretningspartner. Vår eier Harstad kommune skal oppleve at vi forvalter våre verdier og ivaretar våre oppgaver på en måte som tjener kommunens beste. Våre kunder skal være trygge på at havna alltid gjør sitt beste for en gjensidig fruktbar og profesjonell forretningsutøvelse og internt skal vi alle ta ansvar for våre egne oppgaver samtidig som vi støtter hverandre i å nå havnas mål.

Serviceorienterte – overfor alle brukere av havnen. Vi er kommunens ansikt utad i befolkningens møte med havnerelaterte spørsmål og skal opptre tjenestevillig i alle sammenhenger. Er det mulig å svare ja, så skal vi svare ja. Også internt skal servicevilje være fremtredende og slik bidra til godt arbeidsmiljø og trivsel for kollegene.

Endringsvillige – slik at Harstad havn fortsetter å være en relevant og viktig aktør i sjøtransporten i vår region. Transportfaget er i rivende utvikling samtidig som de havnefaglige og merkantile systemer vi er avhengige av er i konstant og rask endring. Havnas medarbeidere skal alltid være positive til endringer som bidrar til bedre havnedrift.

Kompetente – slik at havna oppleves som en relevant aktør for våre kunder, styre, eier og andre brukere av våre tjenester. Vi skal bruke ressurser på intern kompetansebygging innenfor de fagområder vi kjenner i dag og prioritere å trekke til oss ny kunnskap om fagområder vi ikke behersker, men som utviklingen viser at vi behøver.

Effektive – slik at Harstad havn blir foretrukket som partner for alle aktører i sjøtransporten i vår region. Vi skal løse våre oppgaver hurtig og med høy kvalitet, enten det er forretningsmessige eller forvaltningsmessige spørsmål. Som servicebedrift er det viktig at brukerne opplever hurtighet og effektivitet i behandling av saker som er viktige for dem. Dette innebærer derfor også at vi internt skal jobbe effektivt for å støtte hverandre og bringe saker frem til gode løsninger.