Utbyggingsplaner
Det er en erkjennelse at Harstad Havn KF og Harstad kommune ikke har tilstrekkelige sjønære industri-, havne- og næringsarealer å tilby aktuelle interessenter. Harstad Havn KF ønsker å utvikle seg som en regional HUB. Her vil tilgang til riksveinettet og nærhet til stamleden være viktig. Prosjektet Hålogalandsvegen vil gi en kraftig forbedring av veistandarden mellom Bogen i Evenes og Sortland, inkludert også RV 83 inn mot Harstad og veiaksen ut til Lofoten. Fra Harstad vil en således nå hele Midt-Troms, Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten innen et par timers kjøring. For å kunne utnytte dette fortrinnet er det nødvendig å utvikle Harstad havns havneanlegg videre i årene som kommer. Her finner du en oversikt over noen av de viktigste planene våre.

Seljestad
Den nye kaia her har dypgående fra 5 til 8 meter. Det er behov for minst 7 m for den trafikken som skal benytte kaia og mudring vil skje i første halvår 2016.

Stangnes
Ved utvikling av nye næringsområder på Rødskjær vil deler av området som i dag er i bruk på Stangnes helt eller delvis kunne frigjøres slik at f eks aktører som Norbase og deres eiere Nor Sea Group kan kraftsamle utviklingen rundt offshore og basefunksjoner. Området et allerede ferdig regulert for en betydelig utvidelse, der også nødvendige tillatelser for sjøfylling er på plass. Utvikling av dette vil skje i nært samarbeid med de mest berørte næringsaktørene.

Rødskjær
Industriområdet på Rødskjær ble utviklet på 1960-tallet i samarbeid med SIVA og Harstad kommune. Her ble flere næringsaktører etablert, bl.a. Mikkelsen & Rønning AS, senere BjørnBygg AS, Trekon AS, Brødrene Sunde AS og Viksund Båt AS. Det ble bygget kai i tilknytning til industriområdet. Kaia ble utvidet i 1986 av Harstad Havn KF slik at den nå har total lengde på ca. 46 meter.

Rødskjær er et meget godt alternativ for etablering av nye næringsarealer for de aktører som er avhengig av sjøtransport, eller har behov for å være sjønært av andre årsaker (f eks i forbindelse med akvakultur). Rødskjær er allerede regulert til nærings- og industriformål, inklusive havn/kai. Området har potensial for betydelig arealutvidelse på en effektiv og billig måte, blant annet fordi det er lav vannstand over store områder. Rødskjær ligger kloss inntil stamleden gjennom Tjeldsundet på den ene siden og E-10 på den andre siden.

Havna har derfor iverksatt et stort reguleringsarbeide i sammarbeid med Harstad Kommune. Planen er regulering av ca. 1000 mål, der det planlegges utfylt ca. 800 mål med omtrent halvpart nord og sør for holmen. Eksisterende kai er tenkt beholdt og utvidet, mens det planlegges to nye kaier på den nordre fyllingen. Det tas sikte på å ha ferdig reguleringsplanen i 2017, slik at det er mulig å ta imot mudringsmasser fra Kystverket og tunellmasser fra Hålogalandsvegen fra 2018.

Kaier:
Prosjekt med rehablitering av hurtigbåtkaia i sentrum var ferdig vår 2017.

Havna arbeider med et prosjekt om forlengelse av kai på Larsneset mot sør med ca 50 meter. Sammen med en mindre endring i Hurtigrutens/Kystruten anløpsmønster kan dette gi oss en økning på 150 – 200 meter med sterkt etterspurt sentrumsnær ISPS-kai fra 2022.

Det var etablert en 250 meter lang flytende molo for skjerming av indre havn i sentrum sommeren 2017. Dette gir skjerming av hurtigbåttrafikken, samtidig som det gir mulighet til å utvikle gjestehavna til et aktivum for byen.

En utbygging på Rødskjær vil også gjøre det nødvendig å bygge 80 – 160 m kai(er) der. Dette er aktuelt fra 2021 – 22, avhengig av utviklingen eter reguleringsplanen og eventuelle utfyllinger, samt beslutninger hos de aktørene som skal inn i området.

Ved Essos gamle tankanlegg i Samasjøen er det en 80 m lang kai med dypgående på 11 meter. Havna har sammen med vår eier kjøpt Esso-eiendommen. Det vil være egnet for cruise og som liggekai for båter som skal til verksted eller har behov for annet opphold i Harstad.