Logistikk og eiendom
Harstad Havn KF og Harstad kommune erkjenner at vi ikke har tilstrekkelige sjønære industri-, havne- og næringsarealer å tilby aktuelle interessenter. Det er kun små ledige områder på Stangnes. Det jobbes derfor intensivt med å gi Harstad kommune og Harstad Havn KF tilstrekkelig arealreserver til eksisterende virksomhet, planlagte nye aktiviteter og mulig fremtidig virksomhet. De viktigste prosjektene innenfor dette feltet de neste årene er regulering av flere hundre mål på Rødskjær og utbygging av Stangnes i tråd med vedtatt reguleringsplan.

Med logistikk menes den godsaktiviteten som i all hovedsak foregår på/over Harstad havns kaier og areal i sentrum, på Seljestad, Stangnes og på Rødskjær. Logistikk er det av forretningsområdene som genererer klart størst andel av våre samlede inntekter i form av havneavgifter, vederlag og leieinntekter på bygg og bakarealer.

Godset i dette forretningsområdet kan hovedsakelig deles inn i stykkgods, partilaster, bulk og containertrafikk. Utvikling av internlogistikken og den eksterne logistikktilknytningen er svært viktig. Harstad Havn KF arbeider for å utvikle og modernisere seg i samarbeid med dagens kunder, samtidig som vi arbeider aktivt for å tiltrekke oss nye kunder. Harstad Havn KF har som hovedstrategi å eie all bygningsmasse og utearealer som skal benyttes til logistikkformål. Bakgrunnen for dette er følgende:

• Sørge for like konkurransevilkår blant våre kunder
• Tilrettelegging for samlastere
• Generere merinntekter for utvikling av Harstad havn.

Et viktig satsningsområde her blir å jobbe med etableringen av «Nord-Norgelinjen». Havnene i Nord-Norge ønsker en ny sjøgående godsrute fra Bodø og videre nordover, som erstatning for og videreføring av det vellykkete konseptet med «M/S Tege». Godset transporteres til Bodø med tog og tas videre med båt. Harstad har en naturlig rolle som regionalt stoppested på aksen Bodø – Tromsø.

Det jobbes mot at en ny NordNorge-linje i  aksen Bodø-Tromsø. Kystverket har bidratt med oppstartsmidler og det forventes oppstart vår 2021.

Passasjertrafikk
5 – 600 000 passasjerer reiser til/fra Harstad med hurtigrute, hurtigbåt og ferge i året. Harstad Havn KF skal bidra til å legge forholdene best mulig til rette for våre kunders videre utvikling i Harstad. Det er etablert ny terminal for reisende med hurtigbåt, buss og taxi på kaia i samarbeid med Troms fylkeskommune. Bygging av ny hurtigbåtkai i Harstad i tilknytning til terminalen er under full utvikling for å styrke kollektivknutepunkttanken. Dette var ferdig vår 2017. Kaianlegget er tilrettelagt for universell utforming, varme i kaidekke, taktil merking etc.

Harstad ønsker også å satse sterkere på cruise og arbeider med flere nye muligheter for å legge forholdene til rette for dette, særlig m h t å skaffe en bedre sentrumsnær kai. Samtidig håper vi på en positiv synergi med Hurtigrutens satsning på å videreutvikle sitt reiselivsprodukt i vår region. Det jobbes mot etablering av ny kai på Larsneset 2021 inklusiv mudring.

Fiskeri og oppdrett
Harstad er landets 23. største oppdrettskommune og vår region er Nord-Norges nest største når det gjelder slaktevolum. Harstad Havn KF vil arbeide sammen med næringen for å fremme økt transport av oppdrettsfisk fra Harstad mot markedet med båt.

Kystfiskeflåten som skal benytte skipsverft i Harstad må ha fasiliteter som liggekaier, fryseanlegg, servicetilbud, skipsmegling og skipsproviant, noe havna arbeider kontinuerlig for å forbedre.

Industri
Harstad har en betydelig industri, der særlig den sjørettede virksomheten er i vekst. Det er derfor viktig for Harstad havn å ha nødvendige løpemeter kai, roro-anlegg, bakarealer for industrien for samlastere, partilaster etc. Det er et håp om at utviklingen av Rødskjær vil løse disse utfordringen i et langsiktig perspektiv, der masser fra mudrings- og veiprosjekter som ligger inne i neste NTP kan gi billige og effektive utbyggingsløsninger.

By, fritidsflåte, gjestehavn
Det er et mål for oss å tilby et attraktivt sentrum for fritidsflåten med gjestehavn, noe som vil være et aktivum for byen og regionen. Derfor er vi i ferd med å invester betydelige beløp i skjermingsmolo og gjestebrygger som etter planen skal være på plass i 2017.

Brosjyrer
Cruise Norway Brosjyre 2017