Nyheter

Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Harstad kommune

Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, sjøkart nr. 487, 79 og 80

Gjelder fra 01.07.22.

Forskrift fastsatt av Harstad  havnestyre (11.05.2022, sak 22/8) med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 8 og § 51.

 • 1 Virkeområde

Forskriften gjelder for fritidsfartøy i kommunens sjøområde slik det fremgår av § 2. Med fritidsfartøy menes fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i næringsvirksomhet.

 • 2 Fartsgrense

5 knop er høyeste tillatte fart i følgende farvann:

 1. a) I Harstad kommunes sjøområdet Harstad Sentrum innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon N: 68° 47.908′ Ø: 16° 34.152′ (Kingsbay), N: 68° 48.059′ Ø: 16° 33.524′ (knekkpunkt), N: 68° 48.297′ Ø: 16° 33.047′ (Hamneneset);
 2. b) I Harstad kommunes sjøområdet Hagan innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 68° 49,13′ N, 016° 31,80′ Ø (Justebukta) og posisjon 68° 49,20′ N, 016° 31,65′ Ø (Bergsodden);
 3. c) I Harstad kommunes sjøområdet Lundenes innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 68° 52,68′ N, 016° 34,53′ Ø (Lundenesvika molo) og posisjon 68° 52,77′ N, 016° 34,43′ Ø (Olderneset);
 4. d) I Harstad kommunes sjøområdet Leira innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 69° 00,102′ N, 016° 34,183′ Ø ( Nergårdshamn ytremolo) og posisjon 69° 00,080′ N, 016° 34,183′ Ø (Svinøya) og en linje mellom: N: 69° 00.101′ Ø: 16° 34.083′, N: 69° 00.069′ Ø: 16° 34.079′
 5. e) I Harstad kommunes sjøområdet Grøtavær Sør innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 68° 57,613′ N, 016° 14,346′ Ø (Burøya) og posisjon 68° 57,538′ N, 016° 14,818′ Ø (Skipperøya) til 68° 57,552′ N, 016° 15,147′ (Grøta)
 6. f) I Harstad kommunes sjøområdet Grøtavær Nord innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 68° 58,366′ N, 016° 15,228′ Ø (Kråka) og posisjon 68° 58,362′ N, 016° 15,6638′ Ø (Nord Grøta);
 7. g) I Harstad kommunes sjøområde Grøtavær vest innenfor en linje trukket gjennom N: 68° 58.171′ Ø: 16° 14.964′ (smaløya) og N: 68° 57.851′ Ø: 16° 14.643′ (burøya)
 8. h) I Harstad kommunes sjøområdet Nergård innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 68° 59,993′ N, 016° 32,290′ Ø (Nergården vestmolo) og posisjon 68° 59,985′ N, 016° 32,383′ Ø (Nerdgården østmolo);
 9. i) I Harstad kommunes sjøområder ved badestrendene Grasholmen (68° 40,43′ N, 016° 36,57′ Ø) og Kanebogen (68° 46,30′ N, 016° 34,64′ Ø) i et belte på 50 meter fra strandlinjen.
 10. j) I Harstad kommunes sjøområdet Sundsvollsundet Vest innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 69° 01,412′ N, 016° 30,924′ Ø og posisjon 69° 01,278′ N, 016° 30,910′ Ø
 11. k) I Harstad kommunes sjøområdet Sundsvollsundet Øst innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 69° 01,298′ N, 016° 32,947′ Ø og posisjon 69° 01,132′ N, 016° 32,772′ Ø
 • 3 Dispensasjon

Kommunen kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i § 2. Dispensasjon skal være tidsbegrenset.

Avgjørelse om dispensasjon er et enkeltvedtak som kan påklages. Klageinstans er Kystverket.

 • 4 Straff

Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen i § 2. Bøteleggelsen kan skje ved forenklet forelegg etter faste bøtesatser.

Med bot eller fengsel inntil to år straffes den som overtrer bestemmelsen som nevnt i første ledd på en slik måte at det inntrer eller oppstår fare for betydelig skade på liv eller helse, miljø eller materielle verdier.

Grov uaktsom overtredelse av andre ledd straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

 • 5 Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 01.07.2022

 

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet