Harstad Havn KF utøver på vegne av Harstad og Ibestad kommune saker etter Havne- og farvannslovens bestemmelser.

Den lokale forskriften er ute på høring. Høringsfrist 27. oktober 2017.

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for Harstad og Ibestad kommune trer i kraft 1. januar 2018.

Les skriv

 

FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I HARSTAD OG IBESTAD KOMMUNER, TROMS FYLKE, SJØKART NR. 487, 79 og 80

Forskrift fastsatt av Harstad havnestyre (dato, sak x/y) med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 13. Forskriften er godkjent (dato) av Kystverkets hovedkontor i medhold av forannevnte forskrift § 4 første ledd.

§ 1 (fartsbegrensning)
5 knop er høyeste tillatte fart i følgende farvann:
a) I Harstad kommunes sjøområdet Harstad Sentrum innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 68° 47,90′ N, 016° 34,18′ Ø (Kingsbay) og posisjon 68° 48,30′ N, 016° 33,04′ Ø (Hamneneset);
b) I Harstad kommunes sjøområdet Hagan innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 68° 49,13′ N, 016° 31,80′ Ø (Justebukta) og posisjon 68° 49,20′ N, 016° 31,65′ Ø (Bergsodden);
c) I Harstad kommunes sjøområdet Lundenes innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 68° 52,68′ N, 016° 34,53′ Ø (Lundenesvika molo) og posisjon 68° 52,77′ N, 016° 34,43′ Ø (Olderneset);
d) I Harstad kommunes sjøområdet Leira innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 69° 00,10′ N, 016° 34,18′ Ø ( Nergårdshamn ytremolo) og posisjon 69° 00,08′ N, 016° 34,18′ Ø (Svinøya);
e) I Harstad kommunes sjøområdet Grøtavær Sør innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 68° 57,64′ N, 016° 14,37′ Ø (Burøya) og posisjon 68° 57,59′ N, 016° 15,16′ Ø (Finnhamn);
f) I Harstad kommunes sjøområdet Grøtavær Nord innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 68° 58,24′ N, 016° 15,07′ Ø (Smaløya) og posisjon 68° 58,25′ N, 016° 15,62′ Ø (Nord Grøta);
g) I Harstad kommunes sjøområdet Nergård innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 68° 59,99′ N, 016° 32,29′ Ø (Nergården vestmolo) og posisjon 68° 59,99′ N, 016° 32,38′ Ø (Nerdgården østmolo);
h) I Ibestad kommunes sjøområdet Bolla innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 68° 50,26′ N, 017° 04,44′ Ø (Bolla sørmolo) og posisjon 68° 50,29′ N, 017° 04,49′ Ø (Bolla nordmolo);
i) I Ibestad kommunes sjøområdet Engenes innenfor en rett linje trukket gjennom posisjon 68° 55,46′ N, 017° 07,55′ Ø (Naustberget) og posisjon 68° 55,50′ N, 017° 07,63′ Ø (Engenes molo);
j) I Harstad kommunes sjøområder ved badestrendene Grasholmen (68° 40,43′ N, 016° 36,57′ Ø) og Kanebogen (68° 46,30′ N, 016° 34,64′ Ø) i et belte på 100 meter fra strandlinjen.

§ 2 (unntaksbestemmelse)
Forskriften gjelder ikke for:
a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b) Fartøyer med lege om bord,
c) Fartøyer i sjøredningstjenesten,
hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.
Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3 (dispensasjon)
Havnestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser innenfor vedkommende kommunes sjøområde. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.
Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.
Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.
Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4 (straffansvar)
Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5 (ikrafttredelse)
Forskriften trer i kraft (dato).