Nyheter

Bodø, Harstad og Tromsø sammen om ny, grønn godskorridor

Her signeres avtalen. Fra venstre, styreleder i Bodø havn Inger-Hilde Wigen, havnedirektør ved Tromsø havn Jørn-Even Hansen og Anner Britt Bekken, havnedirektør ved Harstad havn. Foto: Per-Inge Johnsen/Bodø Energi

 

Denne uken ble de første intensjonsavtalene signert på vei mot å starte en grønn, utslippsfri godskorridor mellom Oslo og Nord-Norge, og i Bodø skal jernbane og sjøtransport få felles godsterminal.

Vi ønsker å etablere en godskorridor mellom sør og nord, gjennom å kombinere jernbane mellom Oslo og Bodø med batteridrevne godsskip mellom Bodø, Harstad og Tromsø, dette åpner også for elektrifisering av veitransporten til og fra havnen med kortere kjørestrekninger på vei, sier Kai Just Olsen, daglig leder i ASKO Maritime.

– Dette er en milepæl for Rødskjær-prosjektet og for den videre utvikling av miljøvennlige transportløsninger, sier havnedirektør i Harstad havn, Anne Britt Bekken.

 

Flytter gods fra vei til sjø

I en årrekke har det vært en nasjonal politisk målsetning å flytte gods fra vei til jernbane og sjø, og reduserte utslipp fra transport er av Klima- og miljødepartementet pekt på som avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål. Nå går tre havner i Nord-Norge sammen med flere aktører for å tilrettelegge for en grønn godskorridor gjennom Norge etter initiativ av ASKO Maritime. Den skal frakte gods mellom sør og nord mer miljøvennlig og samtidig flytte store mengder vogntog fra veiene og til jernbane og sjø.

 

Elskip langs kysten

ASKO Maritime, som eies av ASKO som er en del av Norgesgruppen, startet for to år siden en helelektrisk båtforbindelse mellom Moss og Horten, som gjør at vareflyten mellom ASKOs varelager i Vestby og Sande går utslippsfritt i en elektrisk transportkjede på sjø og land. Nå ser ASKO Maritime mot nord for å gjøre transporten mellom sør og nord utslippsfri.

 

Nye avtaler signert

Den 19. juni ble det signert to avtaler i Bodø, som begge skal få fortgang i dette arbeidet. Den ene avtalen er en intensjonsavtale mellom ASKO Maritime og havneselskapene i Tromsø, Harstad og Bodø. Avtalen skal sikre den nødvendige fremdriften og koordineringen mellom aktørene. – Denne avtalen er viktig for at vi i fellesskap skal kunne jobbe mot målet med å få på plass blant annet infrastruktur og energi for nullutslippsløsningene som ønskes etablert, sier havnedirektør i Bodø Havn Kjersti Stormo. Også Kai Just Olsen i ASKO Maritime mener at avtalen er et viktig steg: – En slik avtale er viktig for oss når vi nå skal møte andre vareeiere og godstransportører og fortelle om våre planer. Vår løsning skal også kunne brukes av andre godstransportører enn ASKO. Vi ønsker å etablere en åpen løsning, og vi ønsker at så mange som mulig skal ta del i den, sier han og oppfordrer samtidig til å ta kontakt om man ønsker et grønt transporttilbud til sine kunder.

 

Felles godsterminal i Bodø

I Bodø er jernbaneterminalen og havneterminalen adskilt av en sterkt trafikkert vei, som på tross av at godsterminalene ligger kun noe få hundre meter fra hverandre gjør at flytting av gods mellom jernbane og sjø er utfordrende. – Vi mener å ha funnet en god løsning ved at vi bygger en bru for biltrafikk og myke trafikanter over terminalområdet, sier avdelingsdirektør for Teknisk og Eiendomsavdeling i Bodø kommune, Knut Hernes. Bruløsningen applauderes av både Bane Nor og Statens Vegvesen, som begge vil bidra til prosjektets realisering.

Det er også skrevet en intensjonsavtale mellom Bodø kommune, Bodø Havn, Bane Nor og Statens Vegvesen, hvor det etableres et spleiselag mellom aktørene som skal sikre at brua blir bygd. Ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen, er svært fornøyd med at avtalen nå er på plass: – Med denne avtalen har vi sikret at en sentral del av den nødvendige finansieringen er på plass, og det er unikt at de ulike transportetatene samarbeider på denne måten om å finne de gode og fremtidsrettede løsninger, sier Ingebrigtsen.

 

Vil ha mer gods på Nordlandsbanen

For Bane Nor er dette et svært ønsket prosjekt. Dette ifølge leder for godskunder i Bane Nor, Eirik Fure: – Bane Nor vil legge til rette for en utslippsfri korridor til Tromsø. En kobling til havneterminalen i Bodø vil gjøre dette mulig og styrker miljøvennlig godstransport på jernbanen.

Også Statens Vegvesen ser store gevinster med å bidra til å flytte gods fra vei til jernbane og sjøtransport: – Våre mål er å oppfylle klimamålene, ivareta trafikksikkerheten og gjøre det enklere for folk og næringsliv. En utslippsfri godsrute til sjøs svarer på alle disse målene, sier driftsdirektør i Statens Vegvesen Bjørn Laksforsmo

Les flere artikler

Hopp rett ned til innholdet